Projevy Lenky Procházkové a Marie Neudorflové k výročí německé okupace

Březnový vítr Lenka Procházková 15. března roku 1939 od šesti hodin ráno začala naši zemi, tedy to, co z ní zbylo po Mnichovu, obsazovat nacistická vojska. Invaze měla krycí název Březnový vítr. Více »

Přednáškový den – Slované dnešní doby

Slované dnešní doby – Ukázky slovanského způsobu života a myšlení Blok přednášek na Festivalu Miluj svůj život, více na www.festivalmilujsvujzivot.cz neděle 18.února 2018, Gymnázium Omská, Omská 1300, Praha 10 – Vršovice doba Více »

Slovanská akademie 2. semestr

Vyprávění a ozřejmování odkazu našich slovanských Předků v živém vysílání na Svobodném vysílači CS se ujali Ing. Mojmír Mišun (starosta spolku Država Morava a Slezsko) a Petr Synek (předseda Českomoravského slovanského svazu). Více »

Slovanská akademie 1. semestr

Do úvodní části problematiky života a uspořádání společnosti pra-Slovanů vás zavedou v relacích živého vysílání na Svobodném vysílači CS Ing. Mojmír Mišun (starosta spolku Država Morava a Slezsko) a Petr Synek (předseda Více »

Slovanství 2017

Ve valašském Vsetíně se v sobotu 11.11. 2017 uskutečnila mezinárodní vědecká konference Slovanství 2017. Ve čtyřech blocích vystoupili přednášející z akademických kruhů aby přítomné informovali o záměrně zamlčovaných faktech, nalezených důkazech a Více »

 

SLOVANSKÝ SNĚM NA VALAŠSKU 2017

Ohlédnutí za Slovanským sněmem na Valašsku 2017

Začněme postupně celým jeho programem, aby bylo možné si „náš sněm na Valašsku“ lépe představit. Jakmile se všichni účastníci usadili na svá místa, začali jsme uvítáním a představení čestných a vážených hostů:

  • Vladimír Laubert ze Slovenska, jenž se velmi zasloužil o překlad a popularizaci Slovansko-Árijských Véd na Slovensku. Mnoho zajímavých článků o Slovanech najdete na jeho webu http://www.tartaria.sk.
  • Ivan Ružička též ze Slovenska, který nás zaujal organizováním „Zhromaždenia Gazdovskej Obrody 2017“ v Majcichově. Předal nám milé poselství od Žiarislava, který se osobně účastnit nemohl. Činnost Žiarislava je v rámci vedomectva velmi rozsáhlá a je možné ji najít na webu http://www.ved.sk a http://www.rodnacesta.sk.
  • Nataša Urbánková ze Štramberku, jež zastupuje Kruh Rodů Moravy a Slezska. Věnují se naší původní slovanské kultuře, vydávají almanach, pořádají slovanské přednášky, rituály a oslavy v krajině.
  • Soňa Csiffáry, která spolupracuje se Svobodným vysílačem CS viz http://www.svobodny-vysilac.cz, kde zahajuje pravidelné nedělní vysílání Slovanský den. Tedy živé vysílání o všem, co se týká pořádání slovanských aktivit a programů.

3 věčné vesmírné síly (200 x 200)Dále bylo představeno logo sněmu, tedy grafický energetický zářič, pod kterým pořadatelé tento sněm pořádali. Je jak vyjádřením spojení místa sněmu s rodným Valašskem, tak inspirací pro všechny ostatní, aby si svůj slovanský sněm uspořádali vlastními silami právě v místě, které pokládají za svůj domov, rodný kraj.

Tři lístky jsou připomínkou indické védské tradice, že tento Vesmír je stvořen třemi věčnými tvořivými silami: jin a jang, mužský a ženský princip, Nebe a Země. Třetí síla (třetí prostřední lístek s grafickým zvýrazněním) vyléčí Člověka z duality tím, že vzniká volný prostor míru mezi Nebem a Zemí. Tato třetí síla rozevírá temnotu (tj. obě síly od sebe) a ukazuje tajemství života – Pravé duchovní poznání, které pozvedává Člověka do věčnosti, mimo koloběh karmy, života a smrti.

Spojovací rituál, vedený písní a krátkou meditací, a soustředěním k našim slovanským kořenům vytvořil to správně naladění, jež připravilo a naladilo všechny přítomné na první přednášku.

Jak jinak začít, než postupně připomenout celou bohatost původní slovanské kultury. Abychom se ji poctivě mohli dotýkat, věnovat a sdílet, museli jsme ji ohraničit dobou, než ještě nebyla zasažena západní civilizací a jinou náboženskou vírou.

S tématem „Hledání společné řeči“ otevřel Josef Endrych první důležité slovanské téma – hledání toho, co člověka, jednotlivce, skupinky lidí a náROD spojuje. Znovunalezení slovanských hodnot, způsobu myšlení a jednání, jež vždy spojuje všechny Slovany proti jakémukoliv nepříteli či snaze slovanskou pospolitost ovládnout a zneužít. Znovu připomenout duchovní a lidské hodnoty, ve kterých Slované přešili tisíciletí, je potřeba – vysvětlit a naplnit.

Součástí slovanské kultury jsou svastické symboly a ochranné oberegy. Z čeho pocházejí a k čemu slouží, vyložil ve své části Mojmír Mišun v přednášce „Význam ornamentu a svastiky“. Tato symbolika je nám dána našimi Bohy a Předky a je nedílnou součástí naší slovanské kultury. Vyjadřují védskou duchovní tradici, poznání vesmírných tvořivých sil, které byly dány Slovanům k moudrému užívání. Tam, kde je tato symbolika a ornamenty doloženy v archeologických nálezech, se vždy nacházela slovanská kultura. Zvláště stojí za zmínku používání svastické a oberegové symboliky na oblečení. Slované své oděvy pokládali za součástí sami sebe – byly z přírodních materiálů a chránily a podporovaly bioenergetické těla člověka před vnějším útokem. Rodové ornamenty nás jako živé zářiče propojovaly s tvořícími a ochrannými silami Rodu. Bylo to přirozené, vědomé a živé spojení s kořeny, svým rodem, Bohy a duchovními ochránci.

Dopoledním uzavřením byla prezentace Evy Marečkové, která představila módu pro současné nošení pod značkou Roduslava – slovanskou módou ke kráse, síle a kořenům. Spojení současných módních trendů včetně navázání na slovanskou tradici se projektu Roduslava povedla úspěšným a inspirujícím způsobem. Návrat k přírodním materiálům, slovanským výšivkám a oberegům, návrat vyššího podílu ruční práce před strojovou – to vše vrací původní význam oblečení a vědomé porozumění naší bohaté kultuře. Mít na sobě košili, halenku, sukni či svetr, které budou živě posilovat v naší auře spojení s podporou našeho Rodu, je návratem k původní moudrosti. Inspirace a naplněný život pocházející z duchovních úrovní, které jsou tak potřebné v dnešní vyprahlé společnosti

Byť málo viditelnou, avšak nedílnou součástí sněmu bylo i místo jeho konání, tedy v restauraci a penzionu Na Nové na Bystřičce. Stylová valašsky laděná restaurace a zejména sál vítal všechny své návštěvníky na Valašsku, ať už přijeli z Čech či Slovenska. Hladká a bezvadná obsluha, zvládnutí oběda v téměř přeplněném sálu si zaslouží poděkování jak majitelce penzionu, tak celé obsluze. Umístění v blízkosti vlakové a autobusové zastávky umožnily příjezd opravdu i zdaleka.

Těžko se do slov popisuje Blanka Růžičková, která zahájila odpolední program přednáškou „Nádherný život Slovanů“. Úctyhodný věk, dynamický projev, gesta a zpěv celým sálem bez potřeby mikrofonu potvrzovaly srdečnost paní Blanky a hluboké znalosti našich dávných dějin. Spojení s přírodním léčitelstvím a znalostí působení neviditelného světa energií se spojily v mnohých praktických repotech pro zdraví, léčení a též pro energetickou ochranu zdraví. Několikráte svým zvučným zpěvem byla odměněna potleskem celého sálu. Asi nejvíce se otiskla do vědomí přítomných účastníků.

Připomenutí původních a nezkreslených dějin Slovanů přinesl Zdeněk Říha v příspěvku „Dějiny Slovanů X hisTorie“. To, že současné vědomí lidí je zaneseno nejen neužitečnými informacemi, nýbrž i nepravdivými o našem původu, dějinách a poslání, dokládal ve své video prezentaci. Nástup západní civilizace postupně vytlačil a překryl naši slovanskou příslušnost. Měli jsme se postupně stát pouze součástí západního světonázoru. Veškerá původní připomínka na prastarou přítomnost Slovanů v Evropě měla být ztracena, a nahrazena uměle vytvořenými konstrukcemi prozápadní historie. Podvod na nás páchaný a trvající nejméně dva tisíce let. Připomenutí středověkých map s Velkou Tartárií, ukázky ze středověkých a starověkých kronik – sice v málo střípcích – nicméně jednoznačně dokazují zcela jiné dějiny Evropa a Slovanů.

Slované byli v Evropě pradávno, nejméně několik tisíc let před naším letopočtem. Právě od nás čerpaly inspiraci pozdější kultury a civilizace. Je pro západní civilizaci ostudné si přiznat, že právě ona je nedávná a už u svého zrodu dobyvačným způsobem čerpala bohatství na úkor slovanských národů. Porozuměním skutečným dějinám začínáme správně chápat i současnou přítomnost a probíhající společenské procesy.

Pokud se připomíná pořekadlo, že nejlepší přichází na konec, tak to svým způsobem dokázal Jan Kozák se zasvěceným výkladem „Védského dědictví“. Ze zachovalých pozůstatků indoevropské tradice v severní Indii se dá mnoho doložit o původních praslovanských národech. Jan Kozák překládá texty ze sanskrtu a studuje indické védské spisy. Dokládají duchovní vznik písma a slov jako vyjadřovací schopnost Bohy danou člověku. Skladba sanskrtu dokazuje hlubší význam písma a způsob zápisu myšlenek. Kdo rozuměl obrazům skrytým v písmu, rozuměl Bohů a skrze rozšířené vědomí plně chápal způsob fungování vesmíru, stvoření a život. Pokud byl jazyk živý, lidé lépe rozuměli neviditelným zákonům a principům. Postupný úpadek vědomí člověka se odrazil i v úpadku jazyka. Obraznost byla nahrazena za konkrétnost, duchovní principy za otroctví hmotnému majetku a smyslovým požitkům – tedy nic jiného, než fungování západní civilizace. Zajímavým obohacení této přednášky byly i zmínky o spisech od Mrtvého moře a hammadský nález, které dokládají vývoj duchovních a filozofických textů v této oblasti od 1. do 4. století n. l. Potvrzují jiné dějiny vzniku židokřesťanských evangelií, než jak jsou veřejně předkládány. Totiž postupné sepsání těchto kanonických evangelií na zakázku, přičemž čerpaly z křesťanské gnóze a východní indické duchovní tradice. Téma tak rozsáhlé, že se dá jen doporučit samostatná přednáška Jana Kozáka na toto téma, jeho knížka nebo záznam přednášky na Internetu.

Vzhledem k nabitému programu a evidentnímu zájmu o každé téma se závěr sněmu posunul do pozdních hodin. Pro možnost „dodržet pocit naplněnosti a celistvosti“ se plánovaný program slavnostně ukončil a to opět písní, která rozezpívala všechny. Součástí bylo i několik sdělení za organizátory: Jak zájem o přednášky, tak o spoustu zajímavého zboží a oblečení se slovanskou tématikou na stáncích potvrdily, že sněm oslovil mnoho lidí a že je potřeba na něj navázat další akcí. Rádi se spojíme a budeme spolupracovat se všemi, kteří se navrací opravdovým způsobem k naší slovanské tradici a kultuře.

Poslední přestávka umožnila volné občerstvení, navázat osobní rozhovor, vyměnit si kontakty a případně ještě stihnout něco si zakoupit na stáncích. Pak následovala beseda. Více jak větší polovina přítomných zůstala po plánovaném konci a přála si besedovat s účinkujících.

Naplnění a úspěšný průběh sněmu byl zřetelný v atmosféře, vytvořené v sále. Potvrdilo se, že bohatost naší slovanské kultury je významná a důležitá, a že se k ní chceme vrátit. Můžeme v ní nalézt to, co v současné západní civilizaci není a nikdy nebylo. Naše kultura a dějiny jsou světelným projektem a živou moudrostí, zohledňující „duchovní poznání, zaručující harmonický život ve vesmíru, Zemi a v životě lidí“. To je správná a nezkreslená definice slova „kultura“, vycházející ze staroslověnské Bukvice. Máme volbu pokračující ztráty odkazu Předků – rodné země a jejího bohatství do cizích rukou a postupné novodobé otroctví, nebo návrat k hlubokým našim hodnotám. Pouze toto umožní přežít slovanským národům Čechů, Moravanů a Slezanů i přesto, pokud se ostatní národy ve své jedinečnosti nechají vymazat z mapy Evropy a světa.

Sláva Bohům a Předků našim!

 

Mojmír Mišun
Napsáno 27.3.2017, Valašsko
www.slovanskakosile.cz

Share Button

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *