Projevy Lenky Procházkové a Marie Neudorflové k výročí německé okupace

Březnový vítr Lenka Procházková 15. března roku 1939 od šesti hodin ráno začala naši zemi, tedy to, co z ní zbylo po Mnichovu, obsazovat nacistická vojska. Invaze měla krycí název Březnový vítr. Více »

Přednáškový den – Slované dnešní doby

Slované dnešní doby – Ukázky slovanského způsobu života a myšlení Blok přednášek na Festivalu Miluj svůj život, více na www.festivalmilujsvujzivot.cz neděle 18.února 2018, Gymnázium Omská, Omská 1300, Praha 10 – Vršovice doba Více »

Slovanská akademie 2. semestr

Vyprávění a ozřejmování odkazu našich slovanských Předků v živém vysílání na Svobodném vysílači CS se ujali Ing. Mojmír Mišun (starosta spolku Država Morava a Slezsko) a Petr Synek (předseda Českomoravského slovanského svazu). Více »

Slovanská akademie 1. semestr

Do úvodní části problematiky života a uspořádání společnosti pra-Slovanů vás zavedou v relacích živého vysílání na Svobodném vysílači CS Ing. Mojmír Mišun (starosta spolku Država Morava a Slezsko) a Petr Synek (předseda Více »

Slovanství 2017

Ve valašském Vsetíně se v sobotu 11.11. 2017 uskutečnila mezinárodní vědecká konference Slovanství 2017. Ve čtyřech blocích vystoupili přednášející z akademických kruhů aby přítomné informovali o záměrně zamlčovaných faktech, nalezených důkazech a Více »

 

O nás

Usnesení   I. Českomoravského slovanského sjezdu, konaného dne 3. října 2009 v Praze

Dne 3. října 2009 se uskutečnil I. Českomoravský slovanský sjezd za účasti zástupců vlasteneckých občanských sdružení, občanských sdružení národnostních menšin, vědeckých pracovníků, zástupců pravoslavné církve, národopisných a historických sdružení, jakož i českých krajanských spolků, zástupců slovanských diplomatických misí a dalších hostů.

 A. Delegáti sjezdu se shodli na těchto závěrech:

1. Nedostatečné studium pramenů slovanské kultury, roztříštěnost slavistiky a absence novodobé slavistiky, jsou negativními důsledky postupující globalizace, k čemuž napomáhají sporadické a navíc často zkreslované informace o původu našich občanů a slovanství vůbec.

2. Nezaměstnanost a chybně nastavené parametry sociální politiky ve slovanských zemích, mají za následek každoroční úbytek Slovanů o 2 milióny.

3. Za posledních dvacet roků došlo v naší zemi k nebývalému mravnímu úpadku, zejména u mládeže a ke ztrátě duchovních hodnot života společnosti.

4. Za nanejvýš naléhavý úkol delegáti považují obnovu celkového, především vědeckého filosofického světového názoru, a rozpracování slovanské filosofie, která umožní adekvátní pohled na svět a kritický vztah k cizorodým jevům, vnášeným do naší kultury.

5. Slovanská mentalita vyžaduje ochranu našich největších duchovních hodnot, jakými jsou: vlastenectví, velkorysost, chrabrost, čest, svědomí, dobrosrdečnost a otevřenost, které jsou nyní deformovány.

6. Skutečný slovanský světový názor, vyvěrající ze slovanských kořenů našich národů, je schopen se stát základem imunity proti destruktivním sociálním vlivům, které pronikly do samotného lůna naší kultury a života společnosti.

7. Globalistický princip «Rozděl, konzumuj a panuj», je třeba nahradit slovanským principem «Sjednocuj, buduj a braň! »

B. Sjezd schvaluje

1. Stanovy Českomoravského slovanského svazu, o.s.

2. Znak Českomoravského slovanského svazu, o.s.

3. Memorandum I. Českomoravského slovanského sjezdu

4. Programové prohlášení Českomoravského slovanského svazu, o.s.

C. Sjezd zvolil:

– Ústřední radu Českomoravského slovanského svazu (viz. příloha č. 1)

– Revizní komisi Českomoravského slovanského svazu (viz. příloha č. 2)

– Delegáty X. Všeslovanského sjezdu za ČMSS, kteří budou součástí jednot-né české slovanské delegace (viz. příloha č. 3).

Přílohy jsou neoddělitelnou součástí tohoto usnesení.

 D. Sjezd ukládá Ústřední radě ČMSS:

 I. V oblasti vzdělávací k obrození Slovanského světového názoru:

 1. rozvíjet činnost k obrození Slovanského světového názoru, tradic, obyčejů a slovanské kultury.

2. usilovat ve spolupráci se státními orgány o dosažení změny informační politiky médií cestou doplňkového vzdělávání novinářů. Zveřejňovat informace o naší činnosti a ovlivňovat názory lidí prostřednictvím publikací, internetu, tisku, vysílání některých soukromých rozhlasových stanic a televize s cílem dosáhnout vydávání vlastního časopisu.

3. za účelem utváření u občanů ušlechtilých pocitů vlastenectví, slovanské vzájemnosti a hrdosti na příslušnost k obrovské skupině slovanských národů, zahájit ve spolupráci se slovanskými a jinými vědeckými pracovišti práce na:

a) učebnici slavistiky pro střední a vysoké školy, která bude zahrnovat historický zeměpis, slovanskou historii, demografii, historii slovanské kultury a umění, základy

slovanské filosofie, slovanskou mytologii, slovanskou literaturu, slovanskou hudbu, slovanské mudrosloví, folkloristiku, základy staroslověnštiny, jako základu všech slovanských jazyků a národopis;

b) zpracování slovanské filosofie v mezinárodní spolupráci;

c) sborníku nejvýznamnějších osobností české vědy, techniky a kultury;

d) slovanského kalendáře.

4. v regionech, na základě studia historických pramenů rozpracovávat metodiku obnovy lidových tradic a šíření národopisu.

5. s cílem navázání a prohloubení vzájemných kontaktů sepsat a vydat „Seznam vlasteneckých a Slovanských iniciativ“, s uvedením adres, jmen kontaktních osob, telefonních čísel, el.pošty. Tento seznam rovněž umístit na internetu.

 II. V organizační práci:

 – postupně dobudovat všechny komise, sekce a kluby, jako pomocné a konsultativní orgány ústřední rady;

– propagovat myšlenku slovanské vzájemnosti a postupně získávat pro spolupráci další vlastenecké a slovanské organizace, historiky, folkloristy, kulturní pracovníky a pedagogy, jakož i slovanská teoretická pracoviště; tak postupně budovat krajské rady,

– podílet se v nich na vypracovávání projektů, které umožní občanům přístup ke studiu regionální historie, obnovování tradic, oživování lidových řemesel, krojů a organizování umělecko-kulturních akcí, které jsou přímým a živým vyjádřením tradic v podmínkách konkrétního regionu;

– organizovat činnost v souladu s pololetními programy, vycházejícími především ze slovanského kalendáře a dohod s partnery doma i v zahraničí;

– iniciovat vznik slovanského hnutí v ČR a za tímto účelem navazovat vztahy spolupráce v nejrůznějších oblastech činnosti se slovanskými a vlasteneckými organizacemi;

– k tomu využívat veškeré právní formy včetně kolektivního členství.

III. V oblasti kultury:

 1. zahájit proces obnovy slovanské kultury;

2. chránit rodný jazyk a propagovat jeho krásu nezatíženou germanismy a amerikanismy;

3. ctít slovanský kalendář, který umožní lidem žít v souladu s národními slovanskými tradicemi;

4. cílevědomým rozvojem kultury přispět k utváření zdravého způsobu života;

5. pořádat slovanské kulturní akce s tuzemskou, ale i zahraniční účastí včetně účasti krajanských spolků v souladu se Slovanským kalendářem; pořádat výjezdní kulturní akce do slovanských, ale i do neslovanských zemí na akce našich krajanů;

6. zajišťovat kulturní akce přednostně vlastními soubory a dále ve spolupráci se sdruženími a soubory zapojenými do činnosti ČMSS.

IV. V oblasti osvěty a obnovy duchovního života:

1. ve spolupracujících občanských sdruženích provádět besedy se slovanskou tématikou, na nich propagovat ideje slovanské vzájemnosti;

2. rozvíjet všestrannou spolupráci s pravoslavnou církví;

3. zúčastňovat se pravoslavných svátků;

4. zvát představitele pravoslavné církve na významné akce pořádané ČMSS;

5. ve vzájemné spolupráci s pravoslavnou církví vybudovat redakční skupinu pro periodické zpracovávání a vydávání Slovanského kalendáře;

V. Na úseku práce slovanské mládeže:

– hlavní úsilí věnovat formování slovanského světového názoru u mládeže;

– zapojovat mládež do kulturních a společenských aktivit a procesu oživování národních tradic; nahrazovat tím jejich závislost na automatech, drogách apod.;

– pěstovat v mladých lidech vlastenectví, lásku k jazyku a odhodlání k obraně vlasti;

– propagovat zejména mezi mládeží tvorbu vlastních rodokmenů a studium regionální historie, zpracování rodových kronik; tímto způsobem zaplnit volný čas mládeže a vést ji k upevňování rodinných pout;

– utvářet vlastní kroužky žijící historie a tyto vysílat na celonárodní a i mezinárodní slovanské akce;

– organizovat kulturní a sportovní srazy slovanské mládeže, vysílat delegace mládeže na Festival slovanské mládeže, který se koná každoročně poslední týden měsíce června na hranicích Běloruska, Ruska a Ukrajiny u Monumentu Družby;

– zúčastňovat se akcí slovanské mládeže v jiných slovanských zemích;

– spolupracovat se slovanskými mládežnickými svazy, např. se Slovanským mládežnickým svazem se sídlem v Sankt Petěrburgu.

VI. Na úseku mezinárodní činnosti:

– za účelem uchování a posilování slovanské vzájemnosti respektovat a chránit tyto principy: vztah k rodičům, rodině, rodné obci, vlasti, rodnému jazyku a národu, jakož i ostatním slovanským národům;

– studovat a uplatňovat uvedené principy v praktickém životě a vzájemných stycích se zahraničím;

– zapojit se do práce následujících mezinárodních sdružení:

a) Mezinárodní slovanský výbor

b) Fond slovanské kultury v Lublani – Slovinsko;

Navázat spolupráci zejména s(e):

a) Mezinárodním Fondem slovanského písemnictví a kultury v Moskvě

b) Klubem praktické filosofie Čest a Svět v Rusku

c) Mezinárodním slovanským institutem Děržavina v Moskvě

d) Slavistickou universitou v Kyjevě

e) Mezinárodní Slovanskou universitou v Charkově

f) Mezinárodní slovanskou vzdělávací akademií Jana Amose Komenského v Tiraspolu

g) Mezinárodním Svazem slovanských novinářů v Moskvě

h) Organizačním výborem Mezinárodního festivalu slovanské kultury v Rusku, Slavjansk na Kubáni

ch) Mezinárodním slovanským televizním kanálem na Ukrajině;

5. zúčastňovat se mezinárodních vědeckých konferencí a seminářů, jako např. každoročního semináře „Rus-prameny, světový názor, kultura“, pořádaného ve Stolbcach (Bělorusko – rodišti Jakuba Kolase) a v St.Petěrburgu, „Slovanské jazyky a kultury: minulost, přítomnost, budoucnost“ – pořádaného každoročně Institutem v Irkutsku, a dalších.

VII. Na úseku hospodářské činnosti:

za základní zdroj příjmů považovat členské příspěvky od fyzických i právnických osob; k tomu vést řádnou evidenci členů a evidenci členských příspěvků;

– založit „Klub slovanských podnikatelů“ s cílem rozvinout jejich vzájemnou spolupráci na podporu vzájemného obchodu mezi slovanským zeměmi a s cílem získat část zdrojů na financování činnost ČMSS;

– případné výnosy z kulturních akcí používat k vlastní činnosti v souladu se schváleným rozpočtem;

– využívat v maximální míře granty poskytované nejrůznějšími institucemi.

VIII. Sjezd ukládá delegátům:

1. informovat veřejnost o cílech slovanského hnutí a o závěrech I.Českomoravského sjezdu;

2. získávat vlastenecké organizace a sdružení slovanských národnostních menšin ke spolupráci s ČMSS;

3. propagovat činnost ČMSS a získávat české občany i příslušníky národnostních menšin k zapojení se do práce v odborných týmech ÚR ČMSS a Krajských rad.

E. Sjezd přijímá za kolektivní členy ČMSS:

 – Universitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

– Občanské sdružení Slovanská vzájemnost v Plzni

– Občanské sdružení Mistra Jana Husa v Teplicích

One Response to O nás

  1. Michal Bartoš napsal:

    Fandim Vám.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *