Projevy Lenky Procházkové a Marie Neudorflové k výročí německé okupace

Březnový vítr Lenka Procházková 15. března roku 1939 od šesti hodin ráno začala naši zemi, tedy to, co z ní zbylo po Mnichovu, obsazovat nacistická vojska. Invaze měla krycí název Březnový vítr. Více »

Přednáškový den – Slované dnešní doby

Slované dnešní doby – Ukázky slovanského způsobu života a myšlení Blok přednášek na Festivalu Miluj svůj život, více na www.festivalmilujsvujzivot.cz neděle 18.února 2018, Gymnázium Omská, Omská 1300, Praha 10 – Vršovice doba Více »

Slovanská akademie 2. semestr

Vyprávění a ozřejmování odkazu našich slovanských Předků v živém vysílání na Svobodném vysílači CS se ujali Ing. Mojmír Mišun (starosta spolku Država Morava a Slezsko) a Petr Synek (předseda Českomoravského slovanského svazu). Více »

Slovanská akademie 1. semestr

Do úvodní části problematiky života a uspořádání společnosti pra-Slovanů vás zavedou v relacích živého vysílání na Svobodném vysílači CS Ing. Mojmír Mišun (starosta spolku Država Morava a Slezsko) a Petr Synek (předseda Více »

Slovanství 2017

Ve valašském Vsetíně se v sobotu 11.11. 2017 uskutečnila mezinárodní vědecká konference Slovanství 2017. Ve čtyřech blocích vystoupili přednášející z akademických kruhů aby přítomné informovali o záměrně zamlčovaných faktech, nalezených důkazech a Více »

 

Stanovy ČMSS

Ústřední rada Českomoravského slovanského svazu schválila na svém zasedání 16. dubna 2015 novelu svých Stanov. Ta vznikla po několika týdenní práci členů předsednictva a přizvaných konzultantů.  Novela odráží změny v legislativě ČR a zkušenosti i poznatky ze života svazu.

STANOVY

 

Českomoravského slovanského svazu,  z. s.

I.

 

NÁZEV A SÍDLO

1.  Název sdružení:  Českomoravský slovanský svaz, z. s.

2.  Sídlem Českomoravského slovanského svazu je Praha

 

II.

 

PRÁVNÍ POSTAVENÍ

 

1.  Českomoravský slovanský svaz  (dále jen „ČMSS“) je právnickou osobou.

 

2.  ČMSS je dobrovolný a nezávislý spolek, sdružující své členy na základě společného zájmu. Je ustaven podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

III.

 

CÍLE ČINNOSTI ČMSS

 

 

 

1.  Cílem ČMSS je:

 

· posílit u občanů České republiky vědomí příslušnosti k českému národu, jakožto národu slovanskému;

 

· znovu naplnit význam takových pojmů, jako je vlastenectví, láska k rodnému jazyku, vztah k rodišti, nebo regionu bydliště, slovanská vzájemnost, ale i úcta a tolerance k neslovanským národům;

 

· působit svojí činností k vymýcení projevů xenofobie a nenávisti ve všech jejich formách;

 

· obnovit nejen u českého národa, ale i u příslušníků především slovanských národnostních menšin  duchovní cítění;

 

· vrátit životu jeho morální hodnoty a působit  svojí činností na snížení kriminality;

 

· zapojovat především slovanské národnostní menšiny do života české společnosti, prezentací její historie, národních obyčejů a tradic;

 

· seznamovat českou veřejnost s kulturou a tradicemi zejména těch slovanských národů, které žijí na území České republiky;

 

· sdružovat a koordinovat činnost česko – slovanských spolků a organizací,  „Oživlé historie Slovanů“, spolky a organizace národnostních menšin, folklorních a divadelních českých vlasteneckých souborů, souborů národnostních menšin apod;

 

· propagovat lidové hudební a taneční umění, lidová řemesla, zvyky a literární díla slovanských a jiných evropských národů;

 

· propagovat soudobou uměleckou tvorbu národů slovanských a jiných evropských zemí;

 

· pořádat osvětovou a vzdělávací činnost, jako jsou folklorní festivaly, besedy, přednášky, výstavy a pod.

 

 

 

2.  ČMSS se ve své činnosti zaměřuje na:

 

· spolupráci:

 

o s vládními orgány, zejména s ministerstvem kultury, školství, tělovýchovy a mládeže, vnitra a zahraničí, s krajskými, městskými a obecními zastupitelstvy v rovině legislativní a organizační;

 

o součinnost s církvemi a náboženskými společnostmi na aktivitách týkajících se slovanské kultury, historie a tradic;

 

o se slovanskými vědeckými a vzdělávacími institucemi v České republice i v zahraničí za účelem prezentace naší slovanské historie v rovině vědecké, osvětové a kulturní nejen doma, ale i v ostatních slovanských i neslovanských, především evropských zemích;

 

o s jinými právními subjekty v ČR i v zahraničí při pořádání kulturních a společenských akcí;

 

o se subjekty, podporujícími  ušlechtilé cíle  v odst. 1 uvedené;

 

o s českými a zahraničními mediálními partnery při propagaci svých akcí;

 

·    organizaci folklorních festivalů, pořadů a národopisných výstav v domácím i mezinárodním

 

měřítku;

 

· pořádání cest a pobytů českých a moravských folklorních a jiných souborů a souborů národnostních menšin do slovanských i neslovanských zemí;

 

· zajišťování kulturních vystoupení a výstav souborů a jednotlivců zejména ze slovanských zemí v Čechách a na Moravě;

 

· publicistickou činnost;

 

· vyhledávání spolupořadatelů, sponzorů a podporovatelů svých činností;

 

· budování ekonomického a majetkového zázemí pro svou činnost a činnost svých členů.

 

 

 

 

 

IV.

 

ZAHRANIČNÍ STYKY

 

 

 

1. ČMSS spolupracuje ve své činnosti s obdobnými organizacemi, spolky, sdruženími a hnutími v ostatních slovanských zemích.

 

2. ČMSS pečuje o prohlubování kontaktů s českými národnostními menšinami a krajanskými spolky v zahraničí, udržuje s nimi aktivní i pasivní styk.

 

3. ČMSS spolupracuje s mezinárodními organizacemi v oblasti vzdělávání, rozvoje kulturního a duchovního života slovanských národů.

 

4. ČMSS může být členem mezinárodního sdružení obdobného zaměření.

 

 

 

 

 

 

 

V.

 

ČLENSTVÍ V ČMSS

 

 

 

1.    Členství v ČMSS je:

 

a) individuální – fyzické osoby;

 

b) kolektivní – právnické osoby, např. jiný spolek

 

c) korporátní – právnické osoby, např. firmy

 

2. Členem ČMSS se může stát každý občan bez ohledu na svoji národnost, politickou či náboženskou orientaci, který souhlasí s programovými cíli a Stanovami ČMSS.

 

3. Členem ČMSS se může stát i česká nebo zahraniční právnická osoba.

 

4. Členství v ČMSS je dobrovolné a vzniká schválením předsednictvem po předchozím podání přihlášky.

 

5. Členství v ČMSS může být osobě žádající o vstup odmítnuto.

 

6. Členství se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

 

7. Členství v ČMSS zaniká:

 

a) písemným oznámením člena o ukončení členství;

 

b) nečinností a neúčastí na práci ČMSS, trvající déle než 2 roky;

 

c) zrušením příslušným orgánem ČMSS z důvodů uvedených v čl. VI., odst. 2;

 

d) úmrtím člena;

 

e) zánikem právnické osoby, která je členem ČMSS;

 

f) zánikem ČMSS.

 

 

 

 

 

VI.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ČMSS

 

 

 

1.  Člen má právo zejména:

 

· podílet se na činnosti ČMSS;

 

· volit a být volen do orgánů ČMSS a podílet se na jeho řízení;

 

· podávat příslušným orgánům ČMSS náměty do programu jeho činnosti;

 

· být informován o všech záležitostech ČMSS.

 

2. Člen má povinnost zejména:

 

· dodržovat Stanovy;

 

· podílet se na činnosti ČMSS;

 

· platit členské příspěvky;

 

· dodržovat Etický kodex člena ČMSS.

 

 

 

 

 

 

 

VII.

 

ORGÁNY A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČMSS

 

 

 

Orgány ČMSS jsou:                            Českomoravský slovanský sjezd (dále jen „sjezd“);

 

Ústřední rada ČMSS (dále jen „ÚR ČMSS“);

 

předsednictvo;

 

předseda;

 

generální ředitel;

 

kontrolní komise;

 

krajské rady.

 

 

 

 

 

 

 

1.  ČESKOMORAVSKÝ SLOVANSKÝ SJEZD

 

· Českomoravský slovanský sjezd (členská schůze) je nejvyšším orgánem ČMSS.

 

· Sjezd svolává ÚR ČMSS nejméně jedenkrát za 5 let. Delegáty na sjezd volí schůze krajských rad ČMSS, podle kvót rozepsaných s přihlédnutím k početnímu zastoupení vlasteneckých spolků a organizací a velikosti členské základny na jednotlivé kraje, schválených ÚR ČMSS;

 

· Sjezd projednává zprávu ÚR ČMSS o činnosti ČMSS za období od předchozího sjezdu a zprávu o činnosti  kontrolní komise a o výsledku hospodaření svazu;

 

· ÚR ČMSS svolá sjezd vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů ČMSS.

 

 

 

Sjezd:

 

a) schvaluje:

 

· zprávu  ÚR ČMSS o činnosti ČMSS za období od předchozího sjezdu a zprávu činnosti  kontrolní komise a o výsledku hospodaření svazu;

 

· Stanovy ČMSS a jejich změny;

 

· programové dokumenty sjezdu koncepční a organizační povahy;

 

b) volí členy ÚR ČMSS a  kontrolní komise na období 5 roků;

 

c) může volit čestného předsedu ČMSS s hlasem poradním;

 

d) odvolává členy ÚR ČMSS kontrolní komise;

 

e)    rozhoduje:

 

· ve všech otázkách, které si vyhradí do své působnosti a uvede je v programu jednání;

 

· o fúzi nebo zrušení ČMSS.

 

 

 

Sjezd rozhoduje prostou nadpoloviční většinou hlasů fyzicky přítomných členů, přičemž každý člen má jeden hlas.

 

O fúzi nebo zrušení ČMSS rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.

 

 

 

 

 

2. ÚSTŘEDNÍ RADA ČMSS

 

 

 

· je nejvyšším orgánem ČMSS v období mezi sjezdy;

 

· tvoří ji členové ČMSS, řádně zvoleni sjezdem, nebo kooptováni ÚR ČMSS;

 

· svolává ji předseda ČMSS podle potřeby, nejméně 2 x ročně;

 

· předseda nebo místopředseda ČMSS svolá ÚR ČMSS vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů ÚR ČMSS.

 

 

 

ÚR ČMSS :

 

a) schvaluje:

 

· výši členských příspěvků individuálních, kolektivních a korporátních;

 

· program činnosti na období jednoho roku;

 

· schvaluje rozpočet ČMSS, výroční zprávu, roční závěrku hospodaření a zprávu kontrolní komise;

 

· použití finančních prostředků v souladu se Stanovami ČMSS, programem činnosti a rozpočtem;

 

b)    volí předsedu ČMSS, generálního ředitele a členy předsednictva na období 5 roků;

 

c)    odvolává předsedu ČMSS, generálního ředitele a členy předsednictva;

 

d)    rozhoduje:

 

· o členství ČMSS v národních i mezinárodních organizacích a dalších spolcích;

 

· o zřízení pobočných spolků  ČMSS dle §228 NOZ č.89/2012 Sb. ;

 

· ve všech otázkách, svěřených do její působnosti sjezdem;

 

e) ÚR ČMSS rozhoduje prostou nadpoloviční většinou hlasů fyzicky přítomných členů, přičemž každý člen má jeden hlas;

 

f) zřizuje komise, kolegium předsedy, , krajské rady a další trvalé či dočasné pomocné orgány,       jejichž kompetence jsou stanoveny v organizační směrnici ČMSS, která je základním normativním aktem;

 

g) má právo kooptovat členy svazu do ÚR ČMSS až do výše 50 % počtu členů ÚR ČMSS zvolených       sjezdem.

 

 

 

 

 

3. PŘEDSEDNICTVO

 

1.    Předsednictvo řídí činnost ČMSS mezi zasedáními ÚR ČMSS.

 

2.    Předsednictvo je voleno z řad členů ÚR ČMSS.

 

3.    Členové předsednictva jsou voleni a odvoláváni ÚR ČMSS a jemu za svoji činnost odpovídají.

 

4.    První předsednictvo je voleno ustavujícím zasedáním ÚR ČMSS.

 

5.   Členství v předsednictvu zaniká vzdáním se funkce, odstoupením, odvoláním ÚR ČMSS, zánikem členství v ČMSS nebo úmrtím. Účinnost zániku členství v předsednictvu nastává řádným přijetím usnesení.

 

6.  Práci předsednictva řídí a svolává nejméně jednou za dva měsíce jeho předseda, nebo v jeho zastoupení některý z místopředsedů.

 

7.  Předsednictvo:

 

a) volí a odvolává místopředsedy, tajemníky, předsedy komisí a klubů,redakční radu, hospo-dáře;

 

b) předkládá ÚR ČMSS program činnosti, rozpočet, výroční zprávu, roční závěrku  hospodaření a další důležité dokumenty;

 

c) připravuje materiály pro jednání ÚR ČMSS;

 

d) koordinuje činnost komisí a dalších pracovních skupin;

 

e) rozhoduje o :

 

· přijetí nových členů ČMSS, v případech, kdy nebyla tato pravomoc přenesena na krajské rady;

 

· nebo jako odvolací orgán podle čl. V. odst.7 těchto Stanov;

 

· ukončení členství v ČMSS, podle čl.V. odst.7 písm. c) těchto Stanov;

 

· jmenuje členy Sekretariátu ČMSS;

 

· všech záležitostech, které nepatří do výlučné pravomoci ÚR ČMSS.

 

8.   Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen má jeden hlas. Při hlasování jsou platné jen hlasy fyzicky přítomných členů na zasedání.

 

9.   Mimořádná zasedání předsednictva svolává předseda, nebo některý z místopředsedů, pokud si to situace a okolnosti vyžadují, nebo pokud k jeho svolání vyzvala předsedu, nebo místopřed-sedu nadpoloviční většina všech členů předsednictva.

 

 

 

 

 

4. PŘEDSEDA ČMSS

 

1.   Jako statutární orgán zastupuje ČMSS navenek v jednání se státními, správními a dalšími orgány

 

a institucemi v ČR i v zahraničí.

 

2.   Je volen z řad členů ÚR ČMSS na období 5 roků.

 

3.   Je členem předsednictva ČMSS, z výkonu své funkce je odpovědný ÚR ČMSS.

 

4.   Svolává nejméně jedenkrát za půl roku ÚR ČMSS a řídí její zasedání.

 

5.   Svolává nejméně jedenkrát za dva měsíce předsednictvo ČMSS a řídí jeho zasedání.

 

6. Předsedu ČMSS v době jeho nepřítomnosti zastupuje pověřený místopředseda v rozsahu pravo-mocí, stanovených organizační směrnicí ČMSS, vydanou ÚR ČMSS.

 

7. předseda může dlouhodobě pověřit výkonem některých svých pravomocí místopředsedu, generálního ředitele, nebo jiného člena předsednictva, a to na základě plné moci.

 

 

 

 

 

5. GENERÁLNÍ  ŘEDITEL

 

1. Jako statutární orgán zastupuje ČMSS navenek v jednání se státními, správními a dalšími orgány a institucemi v ČR i v zahraničí, zejména ve věcech ekonomické činnosti ČMSS.

 

2. Je volen z řad členů ÚR ČMSS na období 5 roků.

 

3. Je členem předsednictva ČMSS, z výkonu své funkce je odpovědný ÚR ČMSS.

 

 

 

4. Do jeho pravomoci spadají otázky:

 

a) personální a právní povahy s výjimkou funkcí, o kterých přímo pojednávají stanovy;

 

b) koordinování a řízení ekonomických a podnikatelských projektů ČMSS;

 

c) řízení pobočných spolků  ČMSS;

 

d) činnosti ekonomické komise.

 

 

 

 

 

 

 

6.  KONTROLNÍ  KOMISE

 

1.    Kontrolní komisi volí na období 5 roků sjezd.

 

2.    Kontrolní komisi má právo odvolat pouze sjezd.

 

3.    Kontrolní komise si volí ze svého středu předsedu komise.

 

4.    Předseda kontrolní komise svolává a řídí její práci.

 

5.    Kontrolní komise vykonává samostatně kontrolní a revizní činnost spolku a pobočných spolků.

 

6.    Zprávu o provedených kontrolách, stanovisko k rozpočtu a roční závěrce hospodaření předkládá předseda kontrolní komise ÚR ČMSS a sjezdu.

 

7.    Předseda kontrolní komise má právo zúčastnit se schůze předsednictva s hlasem poradním.

 

8.    Předseda kontrolní komise informuje předsednictvo o provedených kontrolách a jejich zjištěních.

 

 

 

 

 

7.    KRAJSKÁ RADA

 

1. Je koordinačním orgánem činnosti ČMSS v kraji.

 

2. Je složena z delegovaných zástupců vlasteneckých spolků a organizací  v kraji a zástupců vlastní členské základny ČMSS.

 

3. V čele stojí výbor, který tvoří předseda, místopředseda a tajemník, které, volí z řad členů, schůze  krajské rady. Výbor připravuje organizačně a obsahově jednání schůzí krajské rady.

 

4. Rozhoduje o přijímání členů ČMSS a o ukončení jejich členství.

 

5. Volí delegáty Českomoravského slovanského sjezdu.

 

6. Navrhuje svoje zástupce do ÚR, předsednictva, klubů a komisí ČMSS.

 

7. Krajská rada rozhoduje prostou většinou hlasů na schůzi přítomných členů.

 

8. Spolupracuje se zastupitelstvy samosprávy v kraji a deleguje do jejich pracovních orgánů své odborníky.

 

9. Krajská rada koordinuje svoji činnost s akcemi slovanských a vlasteneckých spolků, měst, obcí a organizací v kraji a v rámci ČMSS spolupracuje s komisemi ČMSS.

 

10. Zúčastňuje se společensko-politických akcí pořádaných v kraji jinými spolky a organizacemi, městy a obcemi.

 

11. Krajská rada může hospodařit s finančními prostředky, které získá prostřednictvím členských příspěvků členů krajské rady, příspěvků na činnost, grantů a sponzorských darů. Hospodaření a jeho rozsah schvaluje předsednictvo a krajská rada je povinna vést o hospodaření řádnou evidenci.

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

 

 

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 

 

 

1.  ČMSS hospodaří s finančními prostředky, movitým majetkem, případně nemovitým majetkem, duševním vlastnictvím, literaturou, propagačním a ilustračním materiálem, logem, vlajkami, zástavami a metodickými pomůckami.

 

2.  Zdrojem majetku jsou:

 

· členské příspěvky;

 

· granty a partnerské příspěvky;

 

· výnosy z vedlejší výdělečné činnosti spolku, nebo pobočných spolků  zřízených ČMSS na finanční zajištění své činnosti;

 

· sponzorské dary, subvence a dotace, odkazy, dědictví a jiné prostředky.

 

3.  ČMSS sestavuje každoročně rozpočet na běžný kalendářní rok, který podléhá schválení ÚR ČMSS.

 

4. Výsledky hospodaření za uplynulý kalendářní rok jsou zpracovány do roční závěrky, která je předložena  ÚR ČMSS ke schválení.

 

5. Finanční prostředky jsou v míře nezbytné uloženy v pokladně ČMSS. Jejich výši a hmotnou odpovědnost za ně stanoví předsednictvo ČMSS. Ostatní prostředky jsou uloženy na účtu v peněžním ústavu.

 

Dispoziční právo k prostředkům na účtu mají statutární osoby, nebo osoby jimi řádně pověřené.

 

6. Pobočné spolky hospodaří samostatně ve smyslu NOZ č. 89/2012 Sb.

 

a) ekonomické záměry a plány předkládají ke schválení předsednictvu;

 

b) hospodářské výsledky pobočných spolků schvaluje předsednictvo a jsou zahrnuty ve zprávě o hospodaření ČMSS, kterou schvaluje ÚR ČMSS.

 

7. Při svém hospodaření se ČMSS řídí obecně závaznými právními předpisy jakož i stanovami a  rozpočtem ČMSS, schválenými ÚR ČMSS.

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

ETICKÝ KODEX

 

 

 

1. Etický kodex je souhrn zásad a pravidel, kterými se zavazuje každý člen Českomoravského slovanského svazu řídit, podle nich jednat a v jejich smyslu se chovat:

 

a) být vlastencem, šířit myšlenky vlastenectví a prosazovat vlastenectví jako součást hodnotového žebříčku v rodině i ve společnosti;

 

b) budovat principy slovanské vzájemnosti, seznamovat sebe i své blízké se slovanskou historií, tradicemi a kulturou národa svého i ostatních slovanských národů;

 

c) vzdělávat sebe i své blízké o tradicích, zvycích, historii, významných osobnostech, památkách, pamětihodnostech a významných záležitostech svého města, obce a regionu. Být zdravým patriotem!

 

d) vytrvale a odhodlaně pěstovat a ochraňovat nejcennější hodnotu národa – mateřský český jazyk před vlivy, které ho znehodnocují, zanášejí umělými, nebo tendenčními výrazy, případně pokřivují „zdomácnělými cizími slovy“;

 

e) respektovat ostatní neslovanské kultury a národy, jejich zvyky a tradice, ale nevměšovat se do nich;

 

f) nezrazovat principy zásad soužití slovanských národů, nezrazovat historické odkazy a poučení;

 

g) nenadřazovat slovanství, ale rozvíjet kladný vztah k němu a budovat slovanské přátelství;

 

h) sjednocovat se – upřednostňovat princip hledání shody nad tím, co je rozdělující a v neshodě;

 

i) ochraňovat hodnoty vlastenectví, slovanské historie, slovanského soužití a vzájemnosti před jejich pokřivováním, zesměšňováním, hanobením, morální devastací, překrucováním historie, destrukcí a zatracováním!

 

j) zdržet se a nebýt účasten jakéhokoliv útočení na slovanské národy, slovanskou historii, osobnosti, odkazy a poučení slovanské historie, útoků vedených proti principům vlastenectví a soužití slovanských národů;

 

k) respektovat a případě spolupracovat s ostatními spolky a organizacemi propagujícími stejné, nebo obdobné principy, zájmy a cíle, jako ČMSS;

 

l) využívat akcí pořádaných ČMSS k propagování jeho činnosti v rodině a mezi blízkými člena tím, že je společně navštěvují.

 

2. Etický kodex člena ČMSS vykonávajícího funkci v orgánech svazu:

 

a) osobní ambice jednotlivců musí prospívat a být využity ve prospěch a pro naplňování zájmů a cílů spolku;

 

b) funkci je nutné chápat jako službu ve prospěch a rozvoj celku;

 

c) při sporu, nebo střetu zájmů musí osobní ambice ustoupit před potřebami a zájmy spolku;

 

d) prioritní je vždy princip sjednocení – při výkonu funkce upřednostňovat princip hledání shody nad tím, co je rozdělující a v neshodě;

 

e) být příkladem – příkladně dbát a vyžadovat dodržování Etického kodexu ostatními členy a funkcionáři ČMSS.

 

 

 

X.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

 

1.   Změny a doplňky těchto Stanov podléhají schválení ÚR ČMSS.

 

2.   ČMSS zaniká:

 

· fúzí  s jiným spolkem;

 

· rozhodnutím sjezdu o jeho zrušení;

 

· pravomocným rozhodnutím soudu  o jeho rozpuštění (§268 NOZ).

 

3.   V případě zrušení ČMSS jmenuje předsednictvo  likvidátora, který provede vypořádání majetku

 

ČMSS v souladu  s §269 až 237 NOZ a platnými  právními  předpisy ČR  a stanovami ČMSS.

 

4.   Tyto Stanovy byly pozměněny a schváleny Ústřední radou Českomoravského slovanského svazu  dne 16. dubna 2015  a  nabývají  platnosti a účinnosti téhož dne.

 

 

 

V Praze dne  16. dubna 2015

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *